Image15.gif (1060 bytes)                                     1|2|3|4|5|6         back
21 Sea- Shell

22 Jasper 23 - fragment

24 Amethyst 25 - fragment

26 Malachite

  023.jpg (10865 bytes) 21

 022.jpg (11079 bytes) 22         022L.jpg (2972 bytes)23

 024a.jpg (15807 bytes) 24

   024L.jpg (2708 bytes)25

  021.jpg (13904 bytes)26

wpeB.jpg (748 bytes)