Image15.gif (1060 bytes)                        1|2|3|4|5|6         back
1 Jasper

004.jpg (8955 bytes)1

003.jpg (5020 bytes)2

2 Agate
3 Jasper

002.jpg (6884 bytes)3

001.jpg (8263 bytes)4

4 Jasper

  wpe2.jpg (746 bytes)